Alphapoint CEO Vadim Telyatnikov on powering Bitcoin exchanges

Alphapoint CEO Vadim Telyatnikov on powering Bitcoin exchanges